دلی یا دلبری یا جان ، و یا جانان نمیدانم،

همه هستی تویی ، فی الجمله این و آن نمیدانم،

نمی یابم تو را در دل ، نه در عالم نه در گیتی،

کجا جویم تو را آخر ، من حیران نمیدانم