و اینک باران

بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند!

و چشمانم را نوازش می دهد...

تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!