تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد

میان برگ ریزان خزان وسط چله زمستان هم

می بینی در دلم نوشته اند بهار

آن لحظه لحظه ایست که تو میخندی