قفسم را مشکن تو مکن آزادم

گر رهایم سازی به خدا خواهم مرد

من به زنجیر تو عادت دارم

تو محبت کن بگذار تا عمریست

من بمانم چو اسیری به حریم قفست