براى همه پاییز با مهر شروع میشه

اما پاییز زندگى من

جایى شروع می شه که مهر تو تموم بشه

دل انگیزه پاییزمن با تو

ولی غم انگیزخواهد شد

وقتی تو باشی وُ

من برگ‌ها را با خیالَ‌ت

تنها قدم بزنم