صدام بزن ای عشقم،نزار منو تنها

که یه تار موی تو می ارزه به تموم دنیا

نمی دونم چی شد که بردی از یادم

شدم مثل اشک واز چشم توافتادم