سوگند

به چشمان دل انگیز تو سوگند

به لب های هوس ریز تو سوگند

به اندام چو گلبرگ سپیدت

به لبخندت ،به اندوهت ، امیدت

به لبخندت که چون گلبرگ گلها ست

به رخسارت که چون مهتاب زیباست

به گلهای بهار وعشق وهستی

به آن قرآن که آن را می پرستی

قسم ای نازنین تا زنده هستم

تورا دوست می دارم می پرستم