با تو معنی میشه همه روز و شبهام،با تو خوشبخت ترین عاشق دنیام

بی تو روزگارم پر از آه و غمه،زندگی کردن توی نبودت برام ماتمه . . .