ای دل نگفتمت که گرفتار می شوی

 

ای دل نگفتمت که گرفتار می شوی

با دست خود اسیر شب تار می شوی


ای دل نگفتمت که بمان و سکوت کن

دست از کسان بدار که بی یار می شوی


رفتی و بال بال زدی در هوای عشق

دیدی چه زود خسته و بیزار می شوی


با تو نگفتم ای گهر اشک بی دریغ

بر گونه ام مریز که تب دار می شوی


دیدم که می روی پی دیدار

گفتم مرو فسرده و بیمار می شوی


گفتم اگر که عاشقی ات پیشه هست و راه

رسوا چو عشق بر سر بازار می شوی


ای دل نگفتمت که تو هم با مرور عمر

آخر به دست دور زمان خوار می شوی


رفتی، هنوز هم به تو اندیشه می کنم

دانم که زود خسته از این کار می شوی

 


ناشناس