خواب اگر نبود،

چقدر آدم ها دق می‌کردند،

همان هایی که به عشق دیدار کسی،

چشم هایشان را میبندند...