دهانم حرف بگذار،

لقمه ای گرم،

شبیه به دوستت دارم،

من سال هاست یک دل سیر،

غصه ی کسی را نخورده ام،

به علاقه وادارم کن،

مثل آخرین قطره ی باران،

یادم بده قلب یک سنگ کجاست...!