آلزایمر که بگیرم ،

یادم نمی آید موهای دخترم بلند بود یا کوتاه،

پسرم سبزه بود یا سفید ،

اما

تو زیبا میخندیدی ...