یکی بیاید

  مرا از این

  تنهایی در بیاورد

  فقط ترجیحاً

  آن یک نفر

  تو باشی