بیا و در دنیای من انقلاب کن،

انقلابی مشروطه،

شرط بگذار که من،

هر روز بیشتر دوستت داشته باشم،

تا تو هم بمانی،

قسم میخورم در پایبندی به شروط و آرمانهای انقلابت،

انقلابی تر از من پیدا نخواهی کرد !