با من که شکسته ام کمی راه بیا

 بالی بگشا و گاه و بی گاه بیا

   آزرده مشو بیا گناه از من بود

 گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا