تنهایی

نامِ دیگر پاییز است

هرچه عمیق‌تر

برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . .

زندگی من

مجازیش هم غم انگیــــــــــــــز بود!!