ببین !
دکتری!
مهندسی!
خوشگلی !
خوش تیپی!
...
مایه داری!
اصلا آخرشی!
معرفت که نداشته باشی!!!
"مفت" نمی ارزی
همین....!!!..........؟؛)