قسمت این بود که من با تو معاصر باشم

     تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم

     تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی

     من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم