چیزی نمی تونم بگم،قراره از من بگذری

چیزی نگو می فهممت،باید از این خونه بری

 

چندسال از امشب بگذره ،تا من فراموشت کنم

تابایه دریا تو خودم ،خاموش خاموشت کنم

 

تنهایی هامو بعداز این،با قلب کی قسمت کنم؟

واسه فراموش کردنت باید به چی عادت کنم؟

 

تو باید از من رد بشی،من بایداز توبگذرم

کاری نمی تونم کنم ، باید بیفتی از سرم

 

بعداز تو باید باخودم تنهای تنها سر کنم

یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم

 

چند سال از امشب بگذره!بامن یکی همخونه شه

احساس امروزم به تو تنها یه شب وارونه شه

 

چند شب از امشب بگذره؟ تا من فراموشت کنم؟!

یک عمر باید بگذره ، تا امشبو باور کنم

 

چیزی نمی تونم بگم....