تورا نه مخفیانه

نه عاقلانه ونه حتی محتاجانه

که تورا عادلانه در آغوش می کشم

عدل مگر نه این است

که هر چیزی سر جای خودش باشد