رفتنت خط پایانی بود بر آرزوهایم

سکوتت خنجری بود بر قلب تنهایم

دوست نداشتی دیگر در کنارم بمونی

تورفتی و دلم راغم اندوه گرفت ناگهانی

فکر نمی کردم آخر راه ما چنین باشد

چشمانت سربی و قلبت آهنین باشد

فرشته ی آرزو هایم وخورشید آسمانم بودی

پرنده ای تنها بودم که تو آشیانم بودی

مال توبودم واز تو می خواندم ومهربانی بودی

کاش تا همیشه  مال من و آرامش جانم بودی

رفتی که خاطره ای شوی برای همیشه

خاطره هایی که دیگه هرگز تکرار نمی شه