در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد

در کجای جغرافیای قبلت هستم

که منظر چشمانم همیشه ابریست

و همیشه دلتنگ توام