یک تکه آسمان

من بی تو حوض خالی

حوضی بدون آبم

بی آسمان و ماهی

خالی زآفتابم

بی تو دلم گرفته

دائم پر از سکوت است

یک گوشه مانده تنها

چون تار عنکبوت است

معنی ندارد اصلا

بی تو امید ولبخند

دل را نمی توان زد

با آسمان پیوند

تو آب ،تو امیدی

دل باتو مهربان است

باتو همیشه سهمم

یک تکه آسمان است