قسم به عاشقانه هایم

مرا به یاد خواهی داشت

حتی وقتی سرمست از عشقی

قسم به لحظه ای که

انگشتان لرزانم

برایت دل نوشته هایم

را می نگاشت

وتو به آسانی گذشتی

وقسم

به بغض هایم که هر روز

با دیدنت

جاری میشود

مرا به یاد خواهی داشت