عشق زیباست مثل رقص باد درچمن زار

وزنده شدن خاک مرده

ازعشق بازی ابرو زمین..

وبه زیبایی دانه های خیس باران

بر گونه های قرمز دخترک بازیگوش!!

ونفس گرمی که از لبهای زیبایش

درسردی هوا به رقص درمی آید....

وبه زیبایی انگشتانی که نقش قلب

را بر شیشه تب دار می کشند

ومی نویسند...

دوستتدارم

آری عشق به زیبایی دوستتدارم است...