ماسربداران عشقیم

آویزان

در باد

وامروز

باردیگر

عشق را آویختند

وسرمست ازمرگ عشق

خندیدند

خندیدند

خندیدند

آنچه ماند

سربداران عشق بود...............