انقده دوست دارم که

وقتی دستاتو میگیرم

فکر اینم که چجوری

جلو اشکامو بگیرمحتی بد تر از روزایی

که نبودی تو کشیدم

فدای نگاه پاکت

که یه روز خوش ندیدمعکست گوشه ی این اتاق

رویای بی تو خط خطی

خیال رفتن ندارن

این غصه های لعنتیعطرت هوا مو می بره

به خاطرات کو دکی

ساعت رفتن دل پر

به اشکای یواشکی