از اون روز که جدایی منو به گریه انداخت

برات بارون چشمام پل رنگین کمون ساخت

 

به یادت که می یوفتم می لرزه دل ودستم

بزار داد بزنم که من هنوز عاشقت هستم

 

یه روز تو باغ پاییز تورو تکیده دیدم

ندیدی توی قلبم تورو به جون خریدم

 

من از خرابه عشق واست گلخونه ساختم

بهار رو باتو دیدم ، به روی تو شناختم

 

می دونم که توامروز پشیمون تری ا من

بیا که دیره فردا ، واسه به هم رسیدن