پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟


یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟


بهش گفتم :


چون دوستــتت دارم بی نیاز ترینم