من دانه شدم ، خاک مرا پنهان کرد

تو قطره شدی ، ابر تو را باران کرد

من تشنه شدم ، تونم نمک بارید

من سبز شدم، تا تو مرا بوسیدی

من پر شدم از جوانه ، جانم دادی

من غنچه شدم ، تمام صحرا شادی

تو چشمه شدی ، به سوی صحرا رفتی

با همسفران خود ، به دریا رفتی

من گلی شدم ، باد مرا خواهد برد

یابره ی کوچکی مرا خواهد خورد