چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن

خیس وخسته به خانه بیا

آغوشم در انتظار تو تب کرده است