یه عالمه چشم انتظاری ، زندگی تو بی قراری

این تمومه لحظه هاس که از تو دارم یادگاری . . .