مرد هم که باشی،گاهی اوقات تو مشکلاتت باس جا بزنی . . .

بعضی وقتها اگه زانو نزنی و با اقتدار نگی” باختم “،مرد نیستی !