ع , ش , ق

عشق چه سه حرفی تلخی بود واسه من !

عاشق بودم و یک رنگ . . .

منو میون یه کوه غصه تنهام گذاشت و رفت . . .