رو سر بنه به بالین

تنها مرا رها کن

ترک من خراب

شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا

شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا

خواهی برو جفا کن

دردی است غیر مردن

آن را دوا نباشد

پس من چگونه گویم

کاین درد را دوا کن

کاین درد را دوا کن


#پرواز همای